HEM

Välkommen till Dialogskolan

Dialogskolan ligger idag i Spånga på Kronofogdevägen 54 A, nära Spånga station. Vi har lokaler som är nyrenoverade och en nybyggd skolgård.

Skolan har drygt 80 elever i skolår F-9. År 7-9 samt F klassen startade höstterminen 2009. Gemensamt för alla heltidsanställda lärare är att samtliga har lärarbehörighet. Skolan har specialpedagog, kurator, psykolog, skolläkare samt en skolsköterska. Skolan erbjuder skolskjuts för alla elever.

Det finns inget revirtänkande mellan personalen och ingen rädsla för att fråga varandra om råd, tips eller hjälp. Personalen på skolan ser varandra som resurser, då alla har olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper. Vi samarbetar och inspirerar varandra. Alla i de tre arbetslagen inser vikten av att planera, dokumentera och utvärdera verksamheten. Dessutom avsätts två dagar per läsår för detta ändamål. Planeringar gör vi för att vara förberedda och organisera verksamheten med mål och syfte för allt vi gör och tänker. Vi vill dokumentera det barnen gör och säger för att kunna gå tillbaka och se vilken utveckling som har skett. Utvärderingen har en stor betydelse för att utveckla och förbättra verksamheten.

På skolan råder ett öppet och demokratiskt arbetsklimat där alla tar sitt ansvar för verksamheten. En del av den demokratiska processen är arbetsplatsträffarna som vi har en gång i veckan, där alla deltar och kan påverka verksamheten.

Vårt dagliga arbete genomsyras med grundläggande demokratiska värderingar där etik och moral och våra värdegrund står i centrum. Vi har en bejakande människosyn och ser allas lika värde samt att vi respekterar varandra och kan tillsammans tillföra verksamheten till något värdefullt.

Skolans läge  :  Kronofogdevägen 54 A 163 51 Spånga