VÅR NISCH

Det som kännetecknar Dialogskolan är att vi värnar om goda föräldrakontakter, där föräldrarna involveras i barnens utbildning och utveckling. Vi vill skapa ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar och skolan. Utöver utvecklingssamtal och föräldramöten erbjuder skolan även föräldrautbildning i form av seminarier och föreläsningar om barnuppfostran och familjen. Dessa ges av skolpsykologen. För att fördjupa kontakten mellan skola och hem erbjuds hembesök där elevens utvecklingsmöjligheter diskuteras i en annan miljö.

Vårt dagliga arbete genomsyras av grundläggande demokratiska värderingar där etik, moral och skolans värdegrund står i centrum. Skolan arbetar med behöriga och professionella lärare i samtliga ämnen. Vi har regelbundna tävlingar inom bild, vetenskap och uppsats som utmanar eleverna efter förmåga. Vårt mål är att eleverna ska känna sig delaktiga genom att de är med och utformar skolans traditioner.

Skolan erbjuder individuellt stöd och läxhjälp efter skoltid till elever i årskurs 7-9. För att främja elevernas sociala utveckling erbjuder vi klubbverksamhet inom fotboll, schack, pingis och matematik. Vår ambition är att erbjuda eleverna bästa möjliga utbildning. För att följa upp elevernas utveckling och lärande på bästa möjliga sätt erbjuder vi även mentorskap där goda akademiska förebilder handleder eleverna. Vi har en föräldraförening på skolan som bygger broar mellan barn, lärare och skolledningen.

Vi vet att lärarnas kompetens och kunskapsutveckling är avgörande för elevernas bästa möjliga utveckling. Därför anordnar Dialogskolan kompetensutvecklande seminarier och kurser för sitt eget lärarlag.